Buy Levitra Perth Q Buy Viagra Buy Vimax Pills Sri Lanka Buy Detrol Online Viagra Pill Spitter

Undanþága frá hafnarþjónustu

[:en]The fifth paragraph of Article 6 of Regulation No. 798 from 2009 on Faxaflóahafnir (Associated Icelandic Ports) states: “The Port Director, having received due comment from the Harbour Master, may grant the captain of a ship for which pilotage is compulsory in accordance with this Article an exemption from having a harbour pilot on board.  A prerequisite for this exemption is assessment of the Harbour Master as regards the competence of the captain to navigate in the harbour area of Associated Icelandic Ports sf. The exemption is only valid as regards navigating in the harbour area or harbour areas which the captain in question has regularly been to. Should the captain not have been actively engaged as a captain of a vessel for two years, the exemption is no longer in effect. Should the Port Director decline to grant an exemption, the applicant may refer this to the Harbour Board.” To further define the conditions for an exemption from taking a pilot on board, the following procedures apply:

 1. A prerequisite is that the captain has captained the vessel in question, or a comparable one, regularly in the harbour area in question over the past three years and has entered the area to which the exemption applies at least 8 times over the past year. A prerequisite for granting the exemption is that there have not been any irregularities during arrival or departure pursuant to Item 1.
 2. The exemption applies only to the harbour areas to which the captain has come regularly according to Item 1.
 3. The exemption is to be issued to a specific captain and a specific vessel or type of vessel. The controls of the vessel must be satisfactory in the opinion of the Harbour Master.
 4. Irrespective of the exemption from taking a pilot on board, the captain must maintain good radio contact with the pilots of Faxaflóahafnir sf. and fully comply with their instructions. In the event of a failure to do so, the exemption may be cancelled according to these rules, without notice.
 5. Exemptions from having a pilot on board may be granted to former pilots of Faxaflóahafnir sf. provided that the captain and vessel in question fulfil the requirements made for such exemption.
 6. If a captain has not held a position as captain for two years, the exemption pursuant to these rules of procedure will be terminated without specific notice.
 7. The Port Director may, under special circumstances, grant an exemption from taking a pilot on board.
 8. Requests for an exemption from taking a pilot on board must be sent in writing to the Port Director. In the event that the exemption is granted, it shall remain in effect for one year. In addition, the Port Director may, if there are objective reasons for doing so, cancel an exemption from having a pilot on board, without specific notice.
 9. In difficult conditions due to weather or sea state, the Harbour Master may decide that despite the exemption from taking a pilot on board, the captain must take a pilot on board.
 10. If a captain needs the assistance of a tug boat, he is under obligation to take a pilot on board.
 11. Should the Port Director decline to grant an exemption, the applicant may refer this to the Harbour Board.

Reykjavík, 12 September 2013

Gísli Gíslason, Port Director

[:is]

Viðmiðunarreglur Faxaflóahafna sf. varðandi undanþágu frá hafnsöguþjónustu.

Í reglugerð um Faxaflóahafnir sf. nr. 798 frá 2009 segir í 5. mgr. 6. greinar: „Hafnarstjóra, að fenginni umsögn yfirhafnsögumanns, er heimilt að veita skipstjóra skips, sem skylt er að lúta hafnsögu skv. þessari grein, undanþágu frá því að taka hafnsögumann um borð. Skilyrði undanþágu er mat yfirhafnsögumanns á hæfni skipstjóra til siglinga um hafnarsvæði Faxaflóahafna sf. Undanþágan gildir einungis til siglinga á það eða þau hafnarsvæði, sem viðkomandi hefur reglulega komið á. Nú hefur skipstjóri ekki gengt skipstjórnarstörfum í 2 ár og fellur undanþágan þá niður. Synjun hafnarstjóra á undanþágu getur umsækjandi borið undir hafnarstjórn.“ Til frekari skilgreiningar á skilyrðum undanþágu frá því að taka hafnsögumann um borð gilda eftirfarandi verklagsreglur:

 1. Skilyrði er að viðkomandi skipstjóri hafi siglt viðkomandi skipi eða sambærilegu reglulega á viðkomandi hafnarsvæði s.l. 3 ár og komið næstliðið ár a.m.k. 8 sinnum á viðkomandi hafnarsvæði og undanþágan tekur til. Það er skilyrði fyrir veitingu undanþágunnar að ekkert hafi verið athugavert við komu eða brottför skv. 1. tl.
 2. Undanþága nær aðeins til þeirra hafnarsvæða sem skipstjóri hefur komið reglulega til skv. 1. tl.
 3. Undanþágan skal bundin viðkomandi skipstjóra og ákveðnu skipi eða tegund skipa. Stjórnbúnaður skipanna skal vera fullnægjandi að mati yfirhafnsögumanns.
 4. Þrátt fyrir undanþágu frá því að taka hafnsögumann um borð skal skipstjóri ávallt vera í góðu talstöðvarsambandi við hafnsögumenn Faxaflóahafna sf. og hlíta í einu og öllu fyrirmælum þeirra. Verði misbrestur á þessu er heimilt að afturkalla undanþágu samkvæmt reglum þessum án sérstaks fyrirvara.
 5. Heimilt er að veita þeim sem áður hafa gengt hafsögustörfum hjá Faxaflóahöfnum sf. undanþágu frá því að taka um borð hafnsögumenn ef viðkomandi skipstjóri og skip uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til slíkrar undanþágu.
 6. Hafi skipstjóri ekki gegnt skipstjórastöðu í tvö ár þá fellur undanþága samkvæmt reglum þessum niður án sérstakrar tilkynningar.
 7. Við sérstakar aðstæður getur hafnarstjóri veitt undanþágu frá því að taka hafnsögumann um borð.
 8. Erindi um undanþágu frá því að taka hafnsögumann um borð skal send skriflega á hafnarstjóra. Verði hann við beiðninni gildir hún í eitt ár í senn. Hafnarstjóri getur jafnfram ef málefnalegar ástæður eru til staðar afturkallað án sérstaks fyrirvara undanþágu frá því að hafnsögumaður sé tekinn um borð í skip.
 9. Við erfiðar aðstæður vegna veðurs eða sjólags getur yfirhafnsögumaður ákveðið að þrátt fyrir undanþágu frá því að taka hafnsögumann um borð skuli skipstjóri taka hafnsögumann um borð.
 10. Þurfi skipstjóri aðstoð dráttarbáts er honum skylt að taka hafnsögumann um borð.
 11. Synjun hafnarstjóra á undanþágu getur umsækjandi borið undir hafnarstjórn.

 Reykjavík, 12. september 2013

Gísli Gíslason, hafnarstjóri

[:]