Gjaldskrá Faxaflóahafna sf. – gildir frá 1. janúar 2018
________________________________________
Almenn ákvæði
1. gr.
Gjaldskrá þessi fyrir Faxaflóahafnir sf. er sett skv. heimild í 20. grein hafnalaga nr. 61/2003 sbr. 19. grein sömu laga.
________________________________________
Um gjaldtöku tengda stærð skipa
2. gr.
Við ákvörðun gjalda, sem taka mið af stærð skipa, skal miðað við brúttótonnatölu skipa samkvæmt alþjóðlegu mælingarbréfi, sem gefið er út í samræmi við alþjóðasamþykktina um mælingu skipa frá 1969.
3. gr.
Af öllum skipum skal greiða tilheyrandi gjöld til hafnarsjóðs ef þau koma inn fyrir takmörk hafnanna og njóta þjónustu þeirra.
________________________________________
Skipagjöld
4. gr.
Lestargjöld:
Af öllum skipum skal greiða lestargjald, kr. 15,76 á mælieiningu skv. 2. gr. við hverja komu til hafnar.
Bryggjugjöld:
Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða samkvæmt eftirfarandi:
Skip minni en 20.000 BT kr. 7,72 á mælieiningu fyrir hverja byrjaða 24 tíma, sem skip liggur bundið og skip stærri en 20.000 BT kr. 11,04 á mælieiningu fyrir hverja 24 tíma, sem skip liggur bundið.
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum og minni bátum (20 – 100 brt.), sem mánaðargjald, kr. 103,40 á mælieiningu, en þó aldrei lægra en kr. 11.311 á mánuði. Bátar minni en 20 BT greiði þó aldrei lægra en kr. 6.647 á mánuði.
Gjald fyrir einkalegu við flotbryggju skal vera kr. 13.602 á mánuði. Gjald fyrir heilsárs einkalegu samkvæmt samningi skal vera kr. 138.724.
Heimilt er að leggja á allt að fimmföld bryggjugjöld á skip og báta sem liggja um lengri tíma við bryggju og hafa verið án haffærisskírteinis í a.m.k. 6 mánuði.
Heimilt er að leggja þreföld bryggjugjöld á skip og báta sem óska eftir langtíma viðlegu vegna annarrar starfsemi en útgerðar.
Gjald fyrir legu gestaskútu við flotbryggju skal vera kr. 13.100 eða 99 evrur á viku.
________________________________________
Vörugjöld
5. gr.
Vörugjald skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka hafnanna, þó með þeim undantekningum er síðar getur. Farmflytjandi skal skila farmskrá og öðrum nauðsynlegum gögnum til Faxaflóahafna sf., vegna álagningar vörugjalda.
6. gr.
Fyrir vörur sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til erlendra hafna, en eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur sem látnar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi.
7. gr.
Þessar vörur eru undanþegnar vörugjaldi:
– Umbúðir, svo sem tómir gámar, fiskkör, tankar o.fl., sem endursendar eru.
– Olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar.
– Almennar póstsendingar.
– Úrgangur frá skipum sem fluttur er til eyðingar.
– Vörugjald greiðist ekki af bifreiðum eða farangri ferðamanna, enda ferðast eigendur með sama skipi.
8. gr.
Vörugjald reiknast eftir þyngd eða verðmæti, með umbúðum og af hverri sendingu sérstaklega. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóri eða afgreiðslumaður skips skal láta Faxaflóahöfnum sf. í té afrit af farmskrá. Sé engri farmskrá til að dreifa skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn sem fermt hefur verið eða affermt úr skipi hans. Þyki hafnarstjóra ástæða til getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir farmeigandi kostnaðinn. Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund sem hæst gjald skal greiða af.
9. gr.
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins og þar segir:
Vörugjaldskrá:
1. fl.: Gjald kr. 315,20 fyrir hvert tonn:
Heilfarmar í lausu efni, sem losað er eða lestað með færiböndum, dælingu eða mokstursvélum svo sem kol, laust korn, salt, sandur, möl, kvarts, málmgrýti og önnur steinefni, vikur, kísilgúr, þörungamjöl, sement, áburður, súrál, koks, gifs, sementsgjall, og úrgangur, (brotajárn, pappír og fleira) sem fluttur er til endurvinnslu.
2. fl.: Gjald kr. 385,00 fyrir hvert tonn:
Heilfarmar af vökva sem dælt er í land eða um borð í skip svo sem bensín, brennsluolíur og lýsi. Heilfarmar af fiskimjöli.
3. fl.: Gjald kr. 657,00 fyrir hvert tonn:
Varningur, svo sem matvara, lyf og lækningavörur, drykkjarvara, óunnir málmar og timbur, veiðarfæri, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar svo og þungavara til byggingaframkvæmda svo sem húshlutar, byggingaeiningar, rör, gifsplötur, rafmagnsstrengir, steypustyrktarjárn, stálbitar, málmklæðningar, einangrun.
4. fl.: Gjald kr. 1.782,00 fyrir hvert tonn:
Aðrar vörur, sem ekki eru tilgreindar í 1. – 3. fl.
5. fl.: Aflagjald 1,27%.
Sjávarafli lagður á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings, þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum. Gjaldið reiknast af heildarverðmæti aflans.
Gjald af frystum afla frystitogara og eldisfiski reiknast af helmingi heildarverðmætis.
Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd og gjald af gámafiski reiknast af áætluðu heildarverði.
Seljanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um seldan afla um leið og sala hefur átt sér stað, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskistofu. Aflagjaldið fellur í gjalddaga
um leið og afla er landað.
Seljandi ber skil á greiðslu aflagjalds.
Hámarksgjald samkvæmt lið þessum, eða þar sem verðmæti afla liggur ekki fyrir er 6.720 kr. fyrir hvert tonn,
Lágmarksgjald í vörugjaldaflokkum 3 og 4 er kr. 252,00
Við sölu afla til skyldra aðila skv. 3. mgr. 9. gr. laga nr. 13/1998 um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna skal að lágmarki miðað við skiptaverð verðlagsstofu skiptaverðs.
________________________________________
Hafnsögugjöld
10. gr.
Íslensk skip yfir 60 metrar á lengd og öll erlend skip greiða hafnsögugjöld samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá:
a) Fyrir leiðsögu til hafnar, að bólvirki eða lægi, kr. 5,91 fyrir hvert brúttótonn. Fyrir leiðsögu frá bólvirki eða lægi og úr höfn greiðist sama gjald. Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er kr. 28.936.
b) Fyrir leiðsögu um höfn skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a.
Ef skipstjóri skips hefur hafnsöguréttindi skv. ákvörðun hafnarstjórnar og hafnsögumaður fer ekki um borð, er veittur 25% afsláttur af hafnsögugjaldi.
Frestist brottför eðafærsla skips um meira en 30 mínútur frá uppgefnum tíma án þess að tilkynning um það hafi borist a.m.k. 2 klst áður, greiðist lágmarks hafnsögugjald
________________________________________
Þjónusta dráttarbáta
11. gr.
Skipum yfir 15.000 BT, olíuskipum og skipum með hættulegan farm er skylt að hafa dráttarbát til aðstoðar eða öryggis.
Tímagjald fyrir aðstoð dráttarbátanna Magna, Jötuns og Leynis miðast við brúttóstærð skips, kr. 10,76 á BT.
Fylgi dráttarbátur skipi til öryggis í eða úr höfn er tekið biðgjald. Tímagjald fyrir biðtíma dráttarbátanna Magna, Jötuns og Leynis miðast við brúttóstærð skips, kr. 5,38 á BT.
Fast tímagjald fyrir siglingu og aðstoð dráttarbátsins Þjóts er kr. 47.466 á klukkustund.
Lágmarksgjald á klst. fyrir Magna og Jötunn er kr 68.393, en Leyni 47.466 kr. Hámarksgjald á hvern bát á klst. kr. 339.735. Lágmarkstími er 1 klst.
Á siglingatíma Magna og Jötuns til eða frá stað umfram eina klukkustund greiðast kr. 68.393 á klst. Á samsvarandi siglingatíma Leynis greiðast kr. 47.466 á klst.
Fluttur hafnsögumaður: Fast gjald kr. 47.466.
Aðrir flutningar: Lægsta tímagjald skv. gjaldskrá.
Þegar dráttarbátur flytur hafnsögumann og aðstoðar einnig skipið eða er til öryggis, fellur gjald fyrir flutning hafnsögumanns niður.
Önnur aðstoð er samkvæmt samningi hverju sinni.
________________________________________
Festargjöld
12. gr.
Fyrir hvern festarmann greiðast kr. 12.075.
Frestist brottför/færsla skips um meira en 30 mínútur frá uppgefnum tíma án þess að tilkynning um það hafi borist amk 2 klst áður, greiðist fullt festargjald pr. festarmann
________________________________________
Farþegagjald
13. gr.
Farþegagjald skal greiða af hverjum farþega ferðaþjónustubáta og skemmtiferðaskipa. Gjaldið er kr. 185,00. Skipstjóri, umboðsmaður eða eigandi farþegaskips skal afhenda hafnaryfirvöldum upplýsingar um farþegafjölda til innheimtu gjaldsins. Skipstjórar, umboðsmenn eða eigendur þeirra báta sem stunda reglubundna farþegaflutninga skulu skila upplýsingum um farþegafjölda mánaðarlega og skal upplýsingum skilað eigi síðar en 10. hvers mánaðar fyrir næstliðinn mánuð.
Vatns- og rafmagnssala
14. gr.
Í samræmi við samþykkt stjórnar Faxaflóahafna sf. frá 17.9.2015 og skv. reglugerð nr. 125 frá 2015 um brennisteinsinnihald í fljótandi eldsneyti þá skulu öll skip sem liggja við hafnarbakka og geta tekið við rafmagni úr landi tengjast landrafmagni. Þeim skipum sem unnt er að þjóna með þessum hætti er því óheimilt að keyra ljósavélar, nema viðvera þeirra í höfn sé innan við 6 klukkustundir.
Vatnsgjöld:
Vatn afgreitt frá bryggju:
Kalt vatn kr./m3 346,00.
Heitt vatn kr./m3 823,00.
Lágmarksgjald miðast við 15 tonn.
Rafmagnssala:
Rafmagnsnotkun kr./kwst. 17,15.
Lágmarksgjald miðast við 300 kwst. Sama á við um hvern tengdan frystigám, sem tengdur er rafmagni.
________________________________________
Úrgangs- og förgunargjald
15. gr.
Samkvæmt lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33 frá 2004 og reglugerð nr. 1200 frá 2014 ber skipstjóri ábyrgð á að úrgangi frá skipi sé skilað til hafnar eða viðurkennds þjónustuaðila áður en látið er úr höfn.
Skipstjóri, eigandi skips eða þjónustuaðili skal undantekningalaust skila fyrir komu skips til hafnar útfylltu eyðublaði til hafnarinnar um magn og tegund þess úrgangs sem skilað skal á land. Misbrestur á því getur leitt til tilkynningar til Umhverfisstofnunar.
Skip sem óskar eftir að Faxaflóahafnir sf. taki á móti úrgangi skal þtilkynna um það að lágmarki 48 klst fyrir komu til hafnar.
Öll skip sem falla undir grein 11 c. í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33 frá 2004 skulu greiða eftirfarandi vegna úrgangs:
a. Úrgangsgjald: Við komu skips til hafna skal skip greiða 0,78 kr. á brt. Gjald þetta skal standa undir eftirliti og umsýslu hafnar vegna móttöku á úrgangi. Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er kr. 5.566 og hámarksgjald kr. 50.020.
b. Úrgangsgjald: Gjald skv. staflið a. má lækka ef umhverfisstjórnun, hönnun, búnaður og starfræksla skips er með þeim hætti að skipstjóri geti sýnt fram á að minni úrgangur verði til um borð. Fast gjald verður þá 0,36 kr. á brt. Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er kr 5.566 og hámarksgjald kr. 25.010.
c. Úrgangsgjald: Skip og bátar sem koma oftar en fjórum sinnum til hafnar á sama almanaksári greiða samkvæmt b. lið fyrir fimmtu komu og komur eftir það.
d. Úrgangsgjald: Skip og bátar sem eru undir 60 metra að lengd, eru ekki hafnsöguskyld og hafa varanlega viðveru í höfnum Faxaflóahafna sf. skulu greiða fast mánaðargjald vegna eftirlits og umsýslu hafnar vegna móttöku á úrgangi. Mánaðargjaldið skal vera kr. 5.566 á mánuði.
e. Förgunargjald: Við komu til hafnar skulu öll skip sem falla undir 11. grein laga nr. 33 frá 2004 greiða förgunargjald óháð því hvort þau skila úrgangi í land. Förgunargjaldið skal standa á undir förgun á úrgangi sem skilað er á land:
Farþegaskip yfir 60 metrar á lengd skulu greiða 1,50 kr. á brt. Gjaldið miðast við eftirfarandi sorpmagn:
Farþegarskip undir 30.000 brt: 5 m3
Farþegaskip frá 30.000 brt. til 100.000 brt: 10 m3
Farþegaskip yfir 100.000 brt: 15 m3
Önnur skip skulu greiða 2,00 kr. á brt. Gjaldið miðast við 5 m3 af sorpi.
Greiða skal samkvæmt h-lið fyrir sorp sem fer umfram ofangreinda viðmiðun.
Skip og bátar sem eru undir 60 metrar á lengd og hafa varanlega viðveru í höfnum Faxaflóahafna sf. skulu háðir sérstöku samkomulagi sem m.a. taki á lögum og reglum um skil á sorpi.
Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er kr. 55.000.
f. Förgunargjald: Leiti skip til viðurkennds aðila um móttöku á úrgangi getur það fengið álagt förgunargjald skv. e-lið endurgreitt enda skili það áður kvittun móttökuaðilans ásamt réttum upplýsingum um losað magn. Skilyrði endurgreiðslu kostnaðar er að kvittun móttökuaðila hafi borist Faxaflóahöfnum sf. innan tveggja sólarhringa frá brottför skips.
g. Samkvæmt 11. grein laga nr. 1200 frá 2014 getur Umhverfisstofnun veitt skipum í áætlunarsiglingum, sem hafa reglulega viðkomu í höfnum og sýna fram á trygga afhendingu úrgangs og greiðslu gjalda í hverri höfn á siglingaleiðinni undanþágu frá afhendingu úrgangs.
Skipstjóri eða eigandi skips sem fengið hefur undanþágu frá Umhverfisstofnun um afhendingu úrgangs eða skilum á tilkynningum, skal framvísa gildri staðfestingu þess efnis.
h. Skip sem undanþegin eru gjaldskyldu skv. 1. tl. 2. mgr. 17. gr. og 11. grein c-lið laga nr. 33 frá 2004 hafnalaga skulu greiða fyrir móttöku hafnar og förgun á almennu sorpi. Lágmarksgjald hafnar fyrir móttöku á úrgangi er kr. 11.173 á hvern rúmmetra og lágmarksgjald einn rúmmetra. Annist höfnin móttöku á spilliefnum eða sérstökum úrgangi sem hefur í för með sér kostnaðar umfram förgun á almennu sorpi greiðir viðkomandi aðili þann kostnað sem til fellur.
Vigtargjald
16. gr.
Almenn vigtun kr. 258,00 á tonn.
Lægsta gjald fyrir einstaka vigtun/löndun kr. 1.599,00.
Skráningargjald á afla sem sjálfstæðir aðilar vigta kr. 2.844,00 á hverja löndun.
Þegar unnið er við vigtun um helgar og á milli kl. 21:00 og 07:00 virka daga greiðist að auki kr. 5.566,00 fyrir hverja byrjaða klukkustund.
________________________________________
Lóðagjöld og lóðaleiga
17. gr.
Almenn regla:
Lóðagjöld eru ákveðin af hafnarstjórn við úthlutun hverrar lóðar.
Lóðaleiga skal vera 2,35% af lóðarmati hverrar lóðar.
Lóðaleiga af farmstöðvum 5 hektara og stærri skal vera 2,00% af lóðamati.
Geymslusvæði:
Öll svæði 128,00 kr./m² á mánuði
________________________________________
Siglingavernd
18. gr.
Við komu skipa, sem falla undir ákvæði laga um siglingavernd nr. 50/2004, ber að greiða eftirtalin gjöld til Faxaflóahafna sf.:
Farþegaskip:
Farþegavernd 230 kr. – pr. farþega.
Skipavernd kr. 47.396 á hverja komu.
Gjaldið miðast við einn öryggisvörð.
Farmskip:
Skipavernd kr. 47.396 hverja komu.
Farmvernd 20,0% álag á vörugjöld.
Fyrir umbeðna vaktþjónustu við öll skip skal greiða kr. 6.100, á klst
Önnur þjónusta
19. gr.
Leiga á landgöngum yfir 15 metrar kr. 92.660 fyrir hverja byrjaða 24 tíma.________________________________________
Um innheimtu og greiðslu gjalda
20. gr.
Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er áskilið að reikna dráttarvexti af gjaldfallinni fjárhæð skv. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.
21. gr.
Skipstjóri, eigandi, umboðsmaður og umráðamaður skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til Faxaflóahafna sf. vegna skipsins. Er skipstjóra skylt við komu til hafnar að gefa hafnarstjóra upplýsingar um skipið í samræmi við ákvæði 5. mgr. 33. gr. reglugerðar nr.326/2004 um hafnamál og afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrásetningarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess, vegna ófullnægjandi upplýsinga frá skipstjóra og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir skírteinum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda áfallinna gjalda.
Áfallin gjöld skal greiða áður en skip fer burt úr höfn og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslumanni eða tollstjóra, nema að hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar.
22. gr.
Vörugjald greiðist af öllum vörum sem eru affermdar, afhentar eða fluttar, eða á annan hátt sjóleiðis eða landleiðina, inn fyrir mörk hafnanna. Vörugjaldið reiknast skipi til skuldar áður en skip hefur siglingu, nema annað sé sérstaklega um samið. Vörugjald er á ábyrgð farmflytjanda og er afhending vöru án greiðslu vörugjalds á hans ábyrgð.
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem affermir.
Vörugjald af vörum sem koma til hafnarinnar fellur í gjalddaga þegar skipið sem vörurnar flytur er komið í höfnina og vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfninni fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar í skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar fyrr en gjaldið er greitt.
23. gr.
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má ávallt tryggja með aðför að undangengnum dómi.
Skipagjöld eru tryggð með lögveði í viðkomandi skipi eða vátryggingarfé. Gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðkröfum sbr. ákvæði 2. mgr. 21. gr. hafnalaga nr. 61/2003. Faxaflóahöfnum sf. er heimilt að krefjast frekari trygginga fyrir greiðslu áfallinna gjalda ef ástæða þykir til.
24. gr.
Öll gjöld í gjaldskrá þessari eru án virðisaukaskatts. Faxaflóahöfnum sf. er skylt að innheimta virðisaukaskatt af öllum gjöldum í gjaldskrá þessari, sbr. 3. tl. 3. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.
Gildistaka.
25. gr.
Gjaldskrá þessi fyrir Faxaflóahafnir sf. er samþykkt af hafnarstjórn þann 16. september og 8. desember 2017 og, skv. hafnalögum nr. 61/2003 og 37. gr. reglugerðar um hafnamál nr. 326/2004.
Gjaldskráin öðlast gildi þann 1. janúar 2018 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.
Ákvæði til bráðabirgða:
A. Innheimta farþegagjalds samkvæmt 13. grein gjaldskrár þessarar hefst frá og með 1. apríl 2018.
B. Ákvæði 15. greinar (liðir e, f og g) taka gildi frá og með 1. febrúar 2017.
C. Bátar sem alfarið eru knúnir rafmagni og notaðir til skipulagðra siglinga með farþega eru undanþegnir bryggju- og lestargjaldi samkvæmt 4. grein til ársloka 2025.
Reykjavík, 8. desember 2017.
Gísli Gíslason, hafnarstjóri